متن آهنگ سکوت

یکم به فکر من باش و نذار بدتر بشم دیگه
اگه چیزی نمیگم باز سکوتم همه رو میگه
نمی سازیم کنار هم همیشه توی زندونیم
نگاه کن چی ازت دارم یه چند تا خط رو پیشونیم
تو هر جوری با من باشی تهش تنهایی تو خونه است
دوست دارم به جام هر کی با تو باشه یه دیوونه است یه دیوونه است

♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫

من اونقدر عاشقت بودم خودمو دست تو دادم
چه کاری دست من دادی که از زندگی افتادم
من و دنیای بعد از تو که دنیایی جدید میشه
تو هر لحظه که تو هستی همه موهام سفید میشه
تو هر جوری با من باشی تهش تنهایی تو خونه است
دوست دارم به جام هر کی با تو باشه یه دیوونه است یه دیوونه است
یه دیوونه است

♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫


دانلود آهنگ سکوت